„Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи“

Сдружение "Отвори очи" стартира проект, озаглавен “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи”. В рамките на проекта ще се опитаме да се справим успешно с реализирането на много и разнообразни дейности, целящи повишаването на нашите квалификация, професионализъм и качество на работа и подпомагане устойчивото развитие на организацията.Проектът “Организационно развитие за по-добра подкрепа на наркозависими младежи” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”

Дейност 1:

Cеминар на тема „Психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на зависми и техните близки”, който ще се проведе на 3 етапа. Първите два етапа са отворено обучение, предназначено за аудитория от 50 човека, сред които представители на организации, работещи в сферата на социалните услуги и работата със зависими. Общата продължителност на двата етапа е 6 дена. Третият етап е дискусионна среща на екипа на ПЦДОН, водена от специалист от Националния Център по Наркомании и целяща усъвършенстване на методологията на работа на ПЦДОН. Като резултат от Дейност 1, е предвидено отпечатването на книжка, съдържаща лекциите на семинара.

Дейност 2:

Обмен на добри практики с два утвърдени рехабилитационни центъра за зависими- „Кетеа”, Гърция, и „Билани”, София. Дейността ще допринесе за задълбочаване на знанията относно добрите практики и методи на работа със зависими, а от там и за изграждането на споделена от членовете на екипа, визия за бъдещо устойчиво развитие. Друг резултат ще бъде укрепването на връзкте с тези организации.

Дейност 3:

Обучения, повишаващи организационните и управленски умения на членове на екипа и управителния съвет. Дейността предвижда участие в качествено структурирани и практически насочени обучителни курсове по „Управление на НПО”, „Разработване на проекти” и „Управление на проекти”. Курсът за управление на НПО ще се проведе от външен консултант и ще бъде пригоден за нуждите на организацията.

Дейност 4:

Изработване на визия за бъдещето на сдружението и стратегически план за устойчиво развитие. Работата по дейността ще се фасилитира от външна консултантска организация и ще бъде повлияна от информацията и впечатленията, придобити в предходните 3 дейности.


Следното заявление е валидно за всички публикации към настоящата страница:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Отвори очи и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.